STATUT

Szkoły Podstawowej Uni – Terra

w Poznaniu

z dnia 1 września 2019r.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Szkoła Podstawowa Uni-Terra w Poznaniu – zwana w treści statutu „Szkołą” stanowi jednostkę organizacyjną, realizującą zadania oświatowe, zapewniającą kształcenie, wychowanie i opiekę na etapie szkoły podstawowej.

§2

Szkoła Podstawowa Uni-Terra jest szkołą ośmioletnią niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej działającą na terenie Poznania.

§3

Szkoła działa na podstawie obowiązujących aktów prawa dotyczących działalności szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej oraz niniejszego Statutu.

§4

Szkoła działa pod nazwą Szkoły Podstawowej Uni – Terra i mieści się w budynku przy ulicy Łozowa 77 w Poznaniu.

§5

 1. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
 2. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy Szkoły.
 3. Szkoła używa pieczęci: Szkoła Podstawowa Uni-Terra.

§6

 1. Organem Prowadzącym Szkołę jest Wyższa Szkoła Uni – Terra z siedzibą przy ulicy Prądzyńskiego 53 w Poznaniu.
 2. Organ Prowadzący sprawuje nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw finansowych, administracyjnych oraz wykonuje inne zadania określone ustawami.

§7

 1. Współdziałanie Organu Prowadzącego z organami Szkoły opiera się na zasadach wzajemnego poszanowania i kolegialności, jednakże w kwestiach spornych decydujący głos ma Organ Prowadzący.
 2. Organ Prowadzący Szkołę odpowiada za jej działalność.
 3. Do zadań Organu Prowadzącego należy:
  a) zapewnienie warunków działania Szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  b) wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programu nauczania oraz wykonywania zadań statutowych.
 4. Do kompetencji Organu Prowadzącego Szkołę należy w szczególności:
  4.1. Nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie:
  a) spraw finansowych i administracyjnych,
  b) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
  c) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy Szkoły,
  d) dysponowania środkami finansowymi i mieniem Szkoły,
  e) zatrudniania i zwalniania Dyrektora Szkoły,
  f) decydowania o wysokości odpłatności za Szkołę,
  g) rozpatrywania odwołania od decyzji Dyrektora Szkoły w sprawach uczniów oraz w sprawach pracowniczych.

§8

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§1

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie oświaty, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz Konwencji  o Prawach Dziecka poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z dziećmi, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia specjalnego, z wykorzystaniem zróżnicowanych metod i form pracy z dzieckiem zaczerpniętych z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
 2. Zgodnie z celami i zadaniami wynikającymi z przepisów prawa Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
 3. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:
  3.1. szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
  3.2. program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
  a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
  b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
  3.3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć wychowawczych oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
  3.4. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
  a) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej;
  b) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.
  c) przy Szkole Podstawowej Uni-Terra jest możliwość utworzenia oddziału przedszkolnego oraz oddziałów zerówkowych.
  3.5. Szkoła rozwija także uzdolnienia, talenty i zainteresowania uczniów na zajęciach pozalekcyjnych z różnych dziedzin.
  3.6. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

§2

 1. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, to jest:
  a) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego i specjalnego,
  b) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązujących zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej tego typu,
  c) stosuje przepisy dotyczące czasu rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego,
  d) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej, z wyjątkiem egzaminów wstępnych, prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
  e) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych

§3

Wizja Szkoły

Szkoła Podstawowa Uni-Terra powstała jako odpowiedź na potrzeby społeczeństwa lokalnego w zakresie edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Podstawą do powołania szkoły podstawowej była chęć rozszerzenia działalności tak, by objąć opieką dzieci po zakończeniu etapu przedszkolnego. Tym samym, głównym celem Szkoły jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i optymalnych warunków do rozwoju i wychowania w kręgu wartości wspólnych dla naszego obszaru kulturowego, z poszanowaniem indywidualnych wartości rodzinnych.

Dzięki założeniu współpracy pomiędzy nauczycielami i terapeutami, na etapie szkolnym możemy kontynuować podjęte uprzednio założenia terapeutyczne i wzmacniać wypracowane efekty.

§4

Misja szkoły

Nadrzędnym celem Szkoły Uni-Terra jest to, aby każde dziecko, w tym również to ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, otrzymało diagnozę indywidualnych potrzeb
i możliwości oraz gwarancję ich zaspokojenia, a także, aby każdy rodzic był traktowany jak partner, został wysłuchany i włączony do współdziałania na rzecz dziecka.

Dzięki temu podejściu Szkoła Uni-Terra daje wspólną przestrzeń zarówno dla dzieci w normie rozwojowej a także dzieci z niepełnosprawnością, zaburzeniami ze spektrum autyzmu
i specyficznymi trudnościami szkolnymi.

§5

Cele Szkoły

Szkoła:

 1. Zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i właściwe warunki nauki i wychowania, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane są do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły.
 2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenia specjalnego dla 8-letnich szkół podstawowych.
 3. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej poprzez:
  a) prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
  b) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania, dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów
  c) podejmowanie przez nauczycieli działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
 4. Umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
  a) rozwijanie zainteresowań na zajęciach – dodatkowych (pozalekcyjnych),
  b) udział w konkursach wiedzy, plastycznych, recytatorskich i zawodach sportowych.
 5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
  w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku ucznia poprzez:
  a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów Szkoły,
  b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
  c) realizowanie programu profilaktyczno-wychowawczego w Szkole, o którym mowa w odrębnych przepisach.

Szkoła w szczególności:

 1. Angażuje w proces edukacji, wychowania dzieci ich rodziców oraz tworzy dla nich możliwości rozwoju i zwiększania kompetencji wychowawczych.
 2. Umożliwia realizowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, tym samym wspierając rozwój kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.
 3. Umożliwia działania w ramach wolontariatu.
 4. Angażuje w proces rozwoju, wychowania dzieci zasobów tkwiących w środowisku lokalnym (dzielnicy, mieście) – zaprasza do współpracy podmioty przydatne ze względu na realizowane cele.
 5. Tworzy przyjazne środowisko wychowawcze dla dzieci i dorosłych z szerokiego kręgu odbiorów, wykraczające poza środowisko uczniów i wychowanków Szkoły.
 6. Promuje zdrowy tryb życia.
 7. Wyrównuje deficyty rozwojowe Uczniów poprzez szereg oddziaływań terapeutycznych.

§6

Cele i zadania Szkoły są realizowane poprzez:

 1. Stworzenie uczniom warunków do nabywania programowej wiedzy i umiejętności.
 2. Realizowanie programu profilaktyczno-wychowawczego.
 3. Realizowanie programów nauczania poszczególnych przedmiotów.
 4. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej i wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 5. Organizowanie opieki nad uczniami.
 6. Umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie zajęć dodatkowych oraz realizowanie indywidualnych programów nauczania.
 7. Organizację zajęć specjalistycznych z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki, fizjoterapii, treningu umiejętności społecznych.
 8. Organizację zajęć w grupach mieszanych dobranych ze względu na poziom funkcjonowania poznawczo-społecznego.
 9. Współdziałanie ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

§7

Działania profilaktyczno-wychowawcze

 1. Wychowanie i profilaktyka w Szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców w dążeniu do:
  a) rozwijania u uczniów zintegrowanej dojrzałej osobowości z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb;
  b) uważnej ochronie uczniów przed zagrożeniami jakie niesie otaczający świat w okresie, w którym rozwija się ich samodzielność.
 2. Celami działań wychowawczo – profilaktycznych Szkoły są:
  a) wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym;
  b) rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania.
 3. Zadaniem Szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest:
  a) pełna realizacja celów i zadań wychowawczo-profilaktycznych zawartych w podstawach programowych szkoły podstawowej przez wszystkich nauczycieli i pracowników placówki;
  b) towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy o obecnych zagrożeniach jakie mogą zaburzyć proces wychowawczy uczniów;
  c) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad promocji i ochrony zdrowia;
  d) skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.
 4. Program Wychowawczo-Profilaktyczny uchwala na każdy rok szkolny Rada Pedagogiczna, w porozumieniu z Radą Rodziców i po uwzględnieniu opinii Samorządu uczniowskiego, jeśli działa w Szkole.

§8

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.
 2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w Szkole organizuje dyrektor szkoły.
 3. W ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła rozpoznaje indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów i wpływ czynników środowiskowych na funkcjonowanie ucznia w Szkole; diagnozuje trudności, określa potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów, planuje i organizuje pomoc. Osobą odpowiedzialną za realizację tych powinności jest wychowawca klasy, który rozpoznaje i organizuje wszystkie potrzebne dziecku zajęcia i pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 4. Wychowawca w realizacji swoich obowiązków wynikających z udzielania wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej korzysta z pomocy specjalistów szkolnych.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
  a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  b) zajęć rozwijających uzdolnienia;
  c) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
  d) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  e) porad i konsultacji;
  f) warsztatów.
 6. Liczbę uczestników zajęć określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Zasady udzielania pomocy materialnej reguluje regulamin wewnętrzny Szkoły.

§9

Zajęcie wyrównawcze

 1. Dla uczniów mających trudności w nauce organizowane są w miarę potrzeb zajęcia wyrównawcze i korekcyjne oraz konsultacje nauczycieli.
 2. Organizację tych zajęć proponuje pedagog lub psycholog szkolny w porozumieniu z wychowawcami klas, a zatwierdza dyrektor Szkoły. Zajęcia te, dla dzieci bez orzeczenia                       o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są dodatkowo płatne.                                                                   

§10

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny

 1. W Szkole organizuje się zajęcia zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny
 2. Skład Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powołuje Dyrektor.
 3. Procedurę organizacji wczesnego wspomagania dziecka reguluje Regulamin.

§11

Kształcenie specjalne

 1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym  i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym.
 2. Uczniom objętym kształceniem specjalnym Szkoła zapewnia:
  a) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  b) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych tych uczniów;
  c) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
  d) dostosowanie wymagań edukacyjnych do zdiagnozowanych indywidualnych możliwości ucznia.
 3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia objętego kształceniem specjalnym dotyczy:
  a) form prezentowania wiedzy i umiejętności;
  b) zasad sprawdzania wiedzy i umiejętności;
  c) zadawania prac domowych.
 4. Kryteria oceniania zachowania uczniów objętych kształceniem specjalnym uwzględniają indywidualne możliwości tych uczniów.
 5. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają odrębne przepisy.

§12

Program nauczania w Szkole realizowany jest poprzez  programy dydaktyczne, obejmujące poszczególne przedmioty.

§13

Szczegółowe zasady systemu oceniania określane są przez wewnątrzszkolne systemy oceniania oraz przedmiotowe systemy oceniania.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY

§1

 1. Organami Szkoły są:
  a) Dyrektor Szkoły,
  b) Rada Pedagogiczna,
  c) Rada Rodziców,
  d) Samorząd uczniowski

§2

Dyrektor

 1. Funkcje dyrektora Szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje Organ Prowadzący Szkołę.
 2. Dyrektor Szkoły w szczególności:
  a) kieruje bieżąca działalnością dydaktyczno – wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
  b) sprawuje nadzór pedagogiczny we współpracy z wicedyrektorami,
  c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
  d) realizuje uchwały Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej
  e) sprawuje kontrolę nad wykonaniem obowiązku szkolnego przez uczniów,
  f) prowadzi dokumentację szkolną,
  g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  h) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
  i) przestrzega zasad właściwej interpretacji regulaminów oceniania i promowania,
  j) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych (p. poż , BHP, itp.),
  k) przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego, dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego,
  l) ocenia pracę nauczycieli,
  m) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie
  i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
  n) odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia oraz opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 3. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy wobec zatrudnionych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 4. Dyrektor Szkoły w szczególności decyduje w sprawach:
  a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
  b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
  c) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.
 5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radami Pedagogicznymi, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim jeśli istnieje.
 6. Dyrektor Szkoły jako organ administracji oświatowej w szczególności”:
  a) przyjmuje i skreśla uczniów z listy Szkoły, zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie, które nie mogą być sprzeczne z prawem,
  b) udziela zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
  c) może zezwolić na spełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego poza Szkołą,
  d) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach
  e) może zezwolić na rekrutację śródroczną w przypadku wolnego miejsca i przyjęcie nowych uczniów
  f) może zarządzeniem dyrektora odwołać zajęcia edukacyjne w przypadku niewystarczającej liczby kadry i zorganizować zajęcia opiekuńcze
  g) odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg egzaminu
  h) wyraża zgodę na organizację wycieczek szkolnych
 7. Dyrektor może w drodze decyzji administracyjnej, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, z zastrzeżeniem zapewnienia uczniowi kontynuacji obowiązku szkolnego w szkole rejonowej zgodnie z miejscem zamieszkania ucznia.
 8. Dyrektor Szkoły odpowiadając za dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły:
  a) dopuszcza do użytku programy nauczania zawierające podstawę programową uzgodnione z charakterem wychowawczym Szkoły,
  b) ustala szkolny plan nauczania,
  c) może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe powołuje przewodniczących tych zespołów.
 9. Dyrektor inspirując i wspomagając nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły:
  a) organizuje oraz wspiera doskonalenie zawodowe oraz formację nauczycieli, uwzględniając cele i zadania statutowe szkoły,
  b) inspiruje i wspomaga nauczycieli w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,
  c) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
  d) zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczycieli,
  e) ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu,
  f) opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 10. Dyrektor sprawując nadzór pedagogiczny w szczególności:
  a) przekazuje sprawozdanie z oceny jakości pracy Szkoły organowi prowadzącemu,
  b) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
  c) ocenia pracę nauczycieli,
  d) opracowuje program poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
  e) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego.
 11. Dyrektor Szkoły jako pracodawca i kierownik zakładu pracy w szczególności:
  a) dobiera i zatrudnia oraz zwalnia nauczycieli i innych pracowników Szkoły, uwzględniając przy tym jej charakter, zadania statutowe oraz regulaminy wewnętrzne,
  b) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród kuratora, ministra dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły, po zasięgnięciu opinii określonych organów Szkoły,
  c) organizuje pracę w Szkole, opracowuje regulamin pracy,
  d) ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych,
  e) właściwie gospodaruje mieniem szkoły,
  f) stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy w Szkole,
  g) zawiesza zajęcia na czas określony, powiadamiając o tym organ prowadzący, jeżeli w pomieszczeniach lekcyjnych panuje temperatura niższa niż 18 stopni C, może również zawiesić lub zmienić organizację zajęć na czas określony, jeżeli panują upały.
  h) Dyrektor informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie Szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.

§3

 1. Dyrektor Szkoły może utworzyć stanowisko wicedyrektora Szkoły, za zgodą Organu Prowadzącego.
 2. Powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły i odwołania dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego. Organ Prowadzący podejmuje ostateczną decyzję o wyborze kandydata na to stanowisko.
 3. Szczegółowego przydziału czynności dla wicedyrektora Szkoły dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego.
 4. Wicedyrektor Szkoły wykonuje obowiązki dyrektora Szkoły w razie jego nieobecności.

§4

 1. Za zgodą Organu Prowadzącego, w ramach posiadanych środków finansowych Dyrektor Szkoły może tworzyć stanowiska kierownicze, jeśli jest to niezbędne dla właściwej realizacji zadań Szkoły.
 2. Powierzenia stanowiska kierowniczego i odwołania dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Szczegółowego przydziału czynności dokonuje Dyrektor Szkoły.

§5

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna stanowi kolegialny organ Szkoły.
 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa regulamin Rady.
 3. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele bez względu na wymiar czasu pracy.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 5. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebranie rady.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą odbywać się z inicjatywy przewodniczącego rady lub co najmniej 1/3 członków rady.
 7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej; mają oni głos doradczy.
 8. Zebrania plenarne i klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej odbywają się dwa razy w roku szkolnym każde. Pozostałe posiedzenia Dyrektor Szkoły organizuje w miarę potrzeb.
 9. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 10. Przewodniczący Rady Pedagogicznej odpowiada za zawiadomienie członków rady o posiedzeniu.
 11. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszonych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli.
 12. Zebrania rad są protokołowane.
 13. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  a) zatwierdzanie planów pracy,
  b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  c) uchwalanie regulaminu własnej działalności,
  d) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,
  e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  f) podejmowanie uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów,
  g) występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole,
  h) opiniowanie:
  – organizacji pracy Szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć,
  – propozycji dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych,
 14. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Organ Prowadzący. Kurator w porozumieniu z organem prowadzącym w razie stwierdzenia sprzeczności z prawem uchyla uchwałę.
 15. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:
  a) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  b) w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
  c) po zakończeniu rocznych zajęć edukacyjnych
  d) w miarę potrzeb.
 16. Inne zadania i uprawnienia Rady Pedagogicznej wynikają z „Regulaminu Rady Pedagogicznej”.

§6

Rada Rodziców

 1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentacje ogółu rodziców uczniów Szkoły podstawowej.
 2. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rodziców, wybierani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
  b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców.
 4. Regulamin ten nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.
 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli i dostosowanego do ich potrzeb rozwojowych oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
  b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,
  c) inne działania nie wyszczególnione powyżej, a wynikające z przepisów prawa oświatowego.
 6. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej oraz Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
 7. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców.
 8. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub interesem Szkoły, Dyrektor Szkoły zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni uzgadnia z rodzicami sposób załatwienia sprawy.
 9. W przypadku braku uzgodnień Dyrektor Szkoły przekazuje sprawę do Organu Prowadzącego lub Kuratora Oświaty, jeśli uchwała dotyczy nadzoru pedagogicznego. Organ Prowadzący lub nadzorujący rozstrzyga sprawę w terminie 30 dni w sposób ostateczny.
 10. Zebrania Rady są protokołowane.

§7

Samorząd Uczniowski

 1. W Szkole może działać Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 2. Samorząd opracowuje własny regulamin działania, który m.in. określa wewnętrzną strukturę
  i tryb pracy samorządu.
 3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
 4. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:
  a) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  c) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  d) prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  e) prawa do prowadzenia audycji radiowych z wykorzystaniem szkolnego radiowęzła;
  f) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
  g) prawa wyboru dwóch nauczycieli pełniących role opiekunów samorządu;
 5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
 6. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu.

§8

Zasady współpracy organów i rozstrzyganie konfliktów

 1. Organa szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.
 2. Organa szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania wzajemnie w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy; współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.
 3. Organa szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.
 4. Działające w szkole organa prowadzą samodzielną i swobodną działalność w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.

§9

 1. W sytuacjach konfliktowych spory rozstrzyga się wewnątrz Szkoły,  a w szczególności:
  a) spór uczeń – uczeń rozstrzyga wychowawca klasy, nauczyciel w czasie lekcji lub nauczyciel dyżurujący na przerwie,
  b) spór uczeń – nauczyciel rozstrzyga wychowawca klasy lub Dyrektor Szkoły,
  c) spór nauczyciel – nauczyciel rozstrzyga Dyrektor Szkoły,
  d) spór nauczyciel – Dyrektor Szkoły rozstrzyga Organ Prowadzący szkołę lub Kurator Oświaty, jeżeli spór dotyczy spraw z zakresu nadzoru pedagogicznego,
  e) spór nauczyciel – pracownik niebędący nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły,
 2. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim Szkoły a także pomiędzy członkami tych organów wyjaśnia Dyrektor Szkoły, a rozstrzyga Organ Prowadzący, z tym, że spory dotyczące spraw z zakresu nadzoru pedagogicznego rozstrzyga Kurator Oświaty.
 3. W wypadku zaistnienia pomiędzy poszczególnymi organami szkoły sporu, którego nie można rozwiązać, powołując się na istniejące przepisy i regulaminy, dyrektor może zwrócić się o pomoc do mediatora z zewnątrz za zgodą zainteresowanych stron.

§10

Współpraca z rodzicami

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. W tym celu Dyrektor Szkoły organizuje raz na kwartał stałe spotkania z rodzicami.
 2. Rodzice mają prawo do:
  a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie
  b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
  c) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i przyczyn trudności w nauce w formie przyjętej przez Radę Pedagogiczną Szkoły (otwarte dni szkoły, indywidualne konsultacje),
  d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  e) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu Szkołę opinii na temat pracy Szkoły,
  f) rodzice na miesiąc przed klasyfikacją półroczną lub roczną powinni być poinformowani o zamiarze wystawienia jego dziecku z jakiegokolwiek przedmiotu oceny niedostatecznej lub oceny nagannej z zachowania.
 3. Rodzice mają obowiązek:
  a) dopełnienia czynności związanych z realizacją obowiązku szkolnego ich dzieci,
  b) ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenie przez dziecko mienia szkolnego,
  c) dbania o higieniczny i estetyczny wygląd dziecka,
  d) pozostawania w stałym kontakcie z wychowawcą dziecka.
  e) dbania o dobre mienie szkoły
  f) przekazania wszystkich informacji dotyczących funkcjonowania, stanu zdrowia i potrzeb psychofizycznych swojego dziecka
  g) przestrzegania zarządzeń dyrektora i regulaminów obowiązujących w Szkole
  h) współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowywania swoich dzieci,
  i) brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach, szkoleniach, zebraniach i warsztatach

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA SZKOŁY

§1

Organizacja roku szkolnego

 1. Czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Rok szkolny jest podzielony na 2 semestry. Termin zakończenia pierwszego semestru ustala Rada Pedagogiczna.
 3. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest przez Organ Prowadzący Szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

§2

 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych

 1. W Szkole zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem soboty, a kończą zgodnie z harmonogramem przyjętym
  w publicznych szkołach podstawowych.
 2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek.
 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w Szkole na obszarze danego województwa ogłasza kurator oświaty za zgodą wojewody i po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady oświatowej; termin ferii zimowych w danym roku szkolnym ogłasza Kurator Oświaty nie później niż do końca maja każdego roku poprzedzającego rok, w którym będą trwały ferie zimowe.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy się w najbliższy wtorek po świętach.
 5. Ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.
 6. W czasie ferii letnich oraz zimowych dopuszcza się zorganizowania odpłatnych półkolonii dla uczniów lub odpłatnej opieki nad dziećmi
 7. Dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym, Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o potraktowaniu poniedziałków, wypadających przed dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy i piątków wypadających bezpośrednio po dniach świątecznych ustawowo wolnych od pracy, jako dni wolnych od zajęć, pod warunkiem odpracowania w wolne soboty zajęć przypadających w te poniedziałki lub piątki.

§3

Oddziały

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
 2. Oddział może zostać utworzony z zachowaniem minimalnej liczby 2 uczniów
 3. Oddział integracyjny może liczyć maksymalnie 15 uczniów w tym 5 dzieci orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego. Minimalna liczba dzieci bez orzeczenia w oddziale integracyjnym to 1 dziecko.
 4. W grupie integracyjnej zatrudniony nauczyciel wychowawca powinien mieć kwalifikacje zarówno z edukacji wczesnoszkolnej jak i z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki lub terapii autyzmu.
 5. W przypadku pełnych kwalifikacji nauczyciela, zatrudnia się do oddziału przynajmniej 2 pomoce nauczyciela.
 6. Oddział specjalny może liczyć maksymalnie: 5 uczniów z różnymi niepełnosprawnościami.
 7. W szkole organizuje się oddziały specjalne dla dzieci:
  – z autyzmem do 4 osób w grupie,
  – z niepełnosprawnościami mieszanymi z zaznaczeniem, że uczniowie będą w normie intelektualnej lub ze stwierdzoną niepełnosprawnością lekką,
  – dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną z autyzmem maksymalnie do 5 uczniów.
 8. W szkole dopuszcza się utworzenia oddziały łączonego.
 9. Ze względu na poziom funkcjonowania uczniów dzieci w oddziałach nie są dobierane wiekowo, a pod względem możliwości psychofizycznych.
 10. W szkole organizuje się lekcje z języka nowożytnego dla wszystkich uczniów bez orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego. O decyzji zorganizowania zajęć z języka nowożytnego dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego decyduje zespół ds. IPET .

§4

 1. Każdy oddział Dyrektor Szkoły powierza jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, przygotowanie ich do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:
  a) wspomaganie rozwoju ucznia, procesu jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
  c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:
  a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
  b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące uczniów i ich rodziny,
  c) ustala treści zajęć tematycznych prowadzonych w czasie godzin do dyspozycji wychowawcy.
 4. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).
 5. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
  a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych,
  b) wspierania ich działań wychowawczych,
  c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły.
 6. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych oraz wychowawczych.

§5

Świetlica

 1. W szkole działa świetlica dla uczniów w godzinach 07:00 – 17.00
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać w szkole dłużej ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienie uczniowi opieki w szkole.
 3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
 4. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje Rada Pedagogiczna, uwzględniając poziom funkcjonowania psychofizycznego ucznia.
 5. Zajęcia świetlicowe dla dzieci bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego są płatne. Stawki oraz kryteria przyjęć zapisane są w Regulaminie świetlicy.
 6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupy wychowawcze tworzone są na podstawie kryterium poziomu funkcjonowania dziecka. Każda grupa ma swojego wychowawcę.
 7. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.
 8. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym, otaczając szczególną opieką dzieci z rodzin wymagających wsparcia.
 9. Osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne są odpowiedzialne za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do świetlicy.
 10. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów oraz ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 11. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji działania świetlicy określa regulamin świetlicy.

§6

W szkole prowadzi się dziennik papierowy oraz dziennik elektroniczny; obowiązuje podwójna dokumentacja.

§7

 1. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik.
 2. Wybrany program nauczania oraz podręcznik nauczyciel przedstawia Dyrektorowi.
 3. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w Szkole szkolny zestaw programów i podręczników.
 4. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników,
  z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
 5. W Szkole mogą obowiązywać podręczniki zakupione w ramach dotacji celowej lub indywidualnie przez rodziców.
 6. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej:
  a) podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
  b) ilekroć mowa o:
  – podręczniku – należy przez to rozumieć podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, a zakupione z dotacji celowej
  – materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną,
  – materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności.
  c) zakupione podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym
  d) podręczniki są ewidencjonowane w sekretariacie Szkoły.

§8

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia posiłków.
 2. Posiłki są dodatkowo płatne na zasadach ustalonych odrębnie przez Dyrektora Szkoły.
 3. Szkoła korzysta z usług firm cateringowej, która ponosi odpowiedzialność za jakość i skład przygotowanych posiłków.

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE

§1

Rekrutacja

 1. Uczniem Szkoły może być każde dziecko, które przejdzie procedurę kwalifikacyjną.
 2. W Szkole obowiązuje rekrutacja ciągła uzależniona od ilości wolnych miejsc.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje dyrektor. Decyzja uzależniona jest m.in. od:
  wyniku spotkania diagnozującego dojrzałość dziecka,
  – warunków lokalowych Szkoły,
  – zakresu kwalifikacji nauczycieli,
  – stopnia niepełnosprawności ucznia, który to stopień warunkuje bezpieczeństwo i należytą opiekę,
  – możliwości Szkoły w zaspokojeniu potrzeb oraz optymalizacji jakości realizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.
 4. Przyjęcie Ucznia odbywa się według następującej procedury:
  a) złożenie podania przez rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie dziecka do Szkoły;
  b) spotkanie z pedagogiem/psychologiem/terapeutą, podczas którego zostanie zdiagnozowana dojrzałość kandydata na ucznia, w tym umiejętność samodzielnego dbania o czystość oraz umiejętność samodzielnego jedzenia, oraz tygodniowy okres próbny dziecka w szkole;
  c) decyzja dyrektora Szkoły o przyjęciu;
  d) wpłata wpisowego oraz podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych umowy o świadczenie usług edukacyjnych, co jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w Szkole oraz regularnych opłat czesnego,
  e) dostarczenie w wyznaczonym terminie do sekretariatu Szkoły wymaganych dokumentów dziecka.

§2

Prawa Ucznia

 1. Uczniowie mają prawa wynikające w szczególności z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu.
 2. Uczniowie Szkoły mają prawo do:
  a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,
  b) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
  c) informacji o programach nauczania i podręcznikach, stawianych wymaganiach, zasadach i kryteriach oceniania,
  d) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  e) organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

§3

Obowiązki Ucznia

 1. Uczniowie mają obowiązek:
  a) regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych, usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, na piśmie w ciągu 7 dni. W szczególnych warunkach wychowawca może uwzględnić nieobecność ucznia w terminie późniejszym. Nieobecności ucznia usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich lub zwolnień podpisanych przez rodziców ucznia;
  b) aktywnego uczenia się, dopełniania starań o wypełnianie wszystkich poleceń i wymagań nauczycieli, właściwego przygotowywania się do zajęć;
  c) przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, traktowania z szacunkiem wszystkich dorosłych i rówieśników,
  d) kulturalnego i życzliwego zachowania się na terenie Szkoły i poza terenem szkoły. Nieużywania w czasie zajęć telefonów komórkowych. Noszenia jednolitego stroju szkolnego według wzoru określonego przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z radą rodziców; e. współuczestniczenia w wyborach i w działaniach swoich przedstawicieli we wszystkich organach Szkoły.

§4

Skreślenie z listy uczniów

 1. Dyrektor Szkoły może skreślić dziecko z listy uczniów w następujących przypadkach:
  1.1. uporczywego lub rażącego naruszania przez ucznia lub rodzica zasad współżycia społecznego,
  1.2. uporczywego lub rażącego naruszania przez ucznia lub rodzica Regulaminu lub Statutu Szkoły,
  1.3. picia przez ucznia alkoholu i przebywania pod jego wpływem na terenie Szkoły oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez Szkołę,
  1.4. posiadania, rozprowadzania czy używania przez ucznia substancji psychoaktywnych,
  1.5. stwarzania sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego,
  1.6. stosowania agresji i przemocy w stosunku do uczniów lub nauczycieli,
  1.7. dopuszczenia się przez ucznia czynu społecznie niebezpiecznego na szkodę kogokolwiek w jakimkolwiek miejscu, również poza Szkołą,
  1.8. uporczywego braku współpracy rodzica z wychowawcą, nauczycielami oraz terapeutami w zakresie zalecanej przez nich nauki lub terapii ucznia.
  1.9. zalegania przez rodziców z zapłatą czesnego w wysokości co najmniej dwóch rat czesnego, po bezskutecznym wezwaniu do uregulowania zaległości w terminie 14 dni.
 2. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły, Szkoła informuje o tym fakcie właściwą szkołę rejonową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Rodzice obowiązani są przenieść naukę dziecka do wybranej przez siebie szkoły.

ROZDZIAŁ VII

PRACOWNICY SZKOŁY

§1

Pracownicy pedagogiczni

 1. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych określają przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela w części dotyczącej szkół niepublicznych, Statut Szkoły oraz uchwały Organu Prowadzącego.

§2

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów
  i wychowanków. W tym celu:
  a) w czasie prowadzenia zajęć w Szkole i poza nią, pełnienia dyżurów na przerwach międzylekcyjnych, wycieczkach szkolnych i w każdej innej sytuacji, gdy jest opiekunem uczniów, jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa oświatowego dotyczących organizacji zajęć z uczniami, związanych z ich bezpieczeństwem, nauczyciel musi również być przewidujący i właściwie reagować na ewentualne zagrożenia,
  b) realizuje programy nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu oddziałach (grupach) według jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizuje zadania organizacyjne wyznaczone
  w planie pracy Szkoły,
  c) dba o pomoce dydaktyczno – wychowawcze, powierzony mu sprzęt, sale lekcyjne, organizuje swój warsztat pracy,
  d) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich uzdolnienia i zainteresowania,
  e) bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów i sprawiedliwie ich traktuje,
  f) doskonali swoje dydaktyczne i merytoryczne umiejętności,
  g) prawidłowo prowadzi dokumentacje swojej pracy,
  h) systematycznie współpracuje z rodzicami uczniów,
  i) realizuje i monitoruje podstawę programową.
 2. Nauczyciele Szkoły mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

§3

Prawa i obowiązki

 1. Nauczyciele mają prawo do:
  a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów,
  b) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
  c) współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym,
  d) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
  e) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.
 2. Nauczyciele mają obowiązek:
  a) stosowania się w swojej pracy dydaktycznej do wymagań przyjętych programów,
  b) dbania o bezpieczeństwo dzieci na zajęciach i w czasie między zajęciami, w tym w szczególności w przypadku ewakuacji szkoły mają prawo ucznia natychmiast wyprowadzić ze szkoły nawet jeśli dziecko oponuje lub nie jest w stanie samo tego uczynić;
  c) jasnego sformułowania wymagań wobec uczniów, udzielania uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania,
  d) udzielania uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji,
  e) traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością,
  f) udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, współudziału w wyborach i działaniach organów Szkoły .

§4

Inni pracownicy Szkoły

 1. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do zapewnienia działania Szkoły jako instytucji, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości oraz dbania o bezpieczeństwo Uczniów.
 2. Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do zachowania wolności sumienia i wyznania; poszanowania godności osobistej; rzetelnej oceny swojej pracy.

ROZDZIAŁ VIII

RODZICE

§1

Prawa i obowiązki

 1. Rodzice mają prawo do:
  a) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,
  b) dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich dzieci,
  c) rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka,
  d) wsparcia ze strony Szkoły w razie problemów wychowawczych,
  e) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy Szkoły.
 2. Rodzice mają obowiązek:
  2.1. poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki Szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania,
  2.2. wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich,
  2.3. ścisłej współpracy ze Szkołą, a w szczególności z wychowawcą ucznia, psychologiem szkolnym oraz terapeutami w zakresie kształcenia ucznia oraz zalecanej terapii ucznia w okresie trwania umowy,
  2.4. zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia prowadzone przez Szkołę,
  2.5. zapewnienia uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć, w tym wyposażenia ucznia w przybory szkolne i pomoce naukowe wymagane w procesie kształcenia,
  2.6. regularnego przekazywania Szkole wszystkich informacji mających znaczenie w procesie kształcenia i terapii ucznia,
  2.7. uczestniczenia w wyznaczonych spotkaniach z nauczycielami i terapeutami oraz w innych spotkaniach organizowanych przez Szkołę,
  2.8. przyprowadzania do Szkoły zdrowego dziecka,
  2.9. przestrzegania postanowień umowy, w tym terminowej zapłaty czesnego oraz innych opłat należnych Szkole,
  2.10. przestrzegania Statutu oraz regulaminów Szkoły.

ROZDZIAŁ IX

NAGRODY I KARY

 1. W Szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.
 2. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:
  a) ustna pochwała wychowawcy klasy,
  b) ustna pochwała Dyrektora,
  c) list gratulacyjny wychowawcy do rodziców ucznia,
  d) list gratulacyjny Dyrektora do rodziców ucznia,
  e) dyplom pochwalny dla ucznia,
  f) nagroda rzeczowa,
  g) wytypowanie ucznia do stypendium ministra edukacji narodowej lub prezesa Rady Ministrów.
 3. Wobec uczniów, niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w Szkole i uczniów łamiących zasady niniejszego statutu stosuje się następujący system kar:
  a) ustne upomnienie wychowawcy klasy,
  b) ustne upomnienie Dyrektora,
  c) skierowanie listu do rodziców przez wychowawcę klasy,
  d) nagana dla ucznia,
  e) zakaz reprezentowania Szkoły na imprezach międzyszkolnych,
  f) skreślenie z listy uczniów szkoły.
 4. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia. W przypadku występowania u ucznia notorycznej agresji może on zostać skreślony z listy uczniów decyzją dyrektora Szkoły.
 5. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób (w tym również pracowników szkoły) lub w mieniu Szkoły zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.
 6. Uczniowi lub rodzicowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o ukaraniu, w terminie 7 dni do dyrektora Szkoły, a od decyzji dyrektora do organu prowadzącego w terminie 14 dni.
 7. Do każdej przyznanej nagrody rodzice ucznia mogą wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie trzech dni roboczych od jej przyznania. Dyrektor powołuje komisję, rozpatrującą odwołanie, w składzie: dyrektor lub wicedyrektor, pedagog lub psycholog szkolny, opiekun samorządu uczniowskiego. Komisja w terminie pięciu dni roboczych informuje pisemnie rodziców o podjętej decyzji.

 

ROZDZIAŁ X

SPOSOBY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

§1

 1. Działalność Szkoły jest finansowana z następujących źródeł:
  a) dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego,
  b) subwencji oświatowej MEN oraz innych środków budżetowych
  c) środków unijnych
  d) środków pochodzących od organu prowadzącego,
  e) wpłat rodziców dzieci za pobyt w Szkole, w tym wpisowego, czesnego, opłat za zajęcia dodatkowe,
  f) dotacji celowych przekazywanych Szkole przez osoby prawne, organizacje i instytucje,
  g) spadków i darowizn, odpisów podatkowych przekazywanych Szkole przez instytucje, osoby prawne i osoby fizyczne,
  h) jednorazowej opłaty na tzw. „wyprawkę szkolną”,
  i) opłat za organizowanie kolonii, półkolonii, szkoleń, kursów itp.
 2. Wszystkie opłaty uiszczane przez rodziców ucznia (wysokość, terminy, zwolnienia, inne) określa Regulamin Opłat oraz umowa o świadczenie usług edukacyjnych..
 3. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy.

RODZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§1

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§2

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym statutem wszystkim zainteresowanym udostępniając go w sekretariacie Szkoły i na stronie internetowej.

§3

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Szkole  nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

§4

 1. Zmiany w Statucie, jak też decyzja o likwidacji Szkoły należą do kompetencji Organu Prowadzącego Szkołę zgodnie Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Statutu, decyzje podejmuje Organ Prowadzący Szkołę.
 3. Statut z dnia 01.09.2017 r. traci moc obowiązującą z dniem 31 sierpnia 2019 r.
 4. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 r.