Misja

Nadrzędnym celem naszej szkoły jest to, aby każde dziecko, w tym również to ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, otrzymało diagnozę indywidualnych potrzeb i możliwości oraz gwarancję ich zaspokojenia, a także aby każdy rodzic był traktowany jak partner, został wysłuchany i włączony do współdziałania na rzecz dziecka.
Dzięki temu podejściu nasza szkoła daje wspólną przestrzeń zarówno dla dzieci w normie rozwojowej a także dzieci z niepełnosprawnością, zaburzenia ze spektrum autyzmu i specyficznymi trudnościami szkolnymi.

Wizja

Szkoła Podstawowa Uniterra powstała jako odpowiedź na potrzeby społeczeństwa lokalnego w zakresie edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Podstawą do powołania szkoły podstawowej była chęć rozszerzenia działalności tak, by objąć opieką dzieci po zakończeniu etapu przedszkolnego w przedszkolu integracyjnym MIŚ. W trakcie pracy w przedszkolu zauważyliśmy ważność kontynuowania działań, tak aby nadal zapewnić dzieciom edukację i rozwój możliwie dopasowany do ich indywidualnych potrzeb. Widząc tę potrzebę postanowiliśmy otworzyć szkołę, której głównym celem będzie zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i optymalnych warunków do rozwoju i wychowania w kręgu wartości wspólnych dla naszego obszaru kulturowego, z poszanowaniem indywidualnych wartości rodzinnych. Dzięki założeniu współpracy pomiędzy nauczycielami i terapeutami z przedszkola i szkoły, na etapie szkolnym możemy kontynuować podjęte uprzednio założenia terapeutyczne i wzmacniać wypracowane efekty.

Cele

Nasze główne cele to umożliwienie dzieciom rozwoju w sferach:

 • Poznawczej – czyli rozwijania umiejętności związanych z spostrzeganiem, pamięcią, koncentracją uwagi, zdolnościami uczenia się, a także kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • Komunikacji – zarówno werbalnej, niewerbalnej jak i z wykorzystaniem metod wspierających i zastępujących komunikację (PECS, MÓWIK)
 • Umiejętności społecznych – rozwijanie zdolności do nawiązywania, podtrzymywania i zakończania relacji społecznych, wspólnej zabawy, spontanicznej aktywności z rówieśnikami
 • Emocjonalnej – kształtowanie umiejętności radzenia sobie z frustracją i złością, zwiększanie kontroli emocjonalnej, budowanie zdrowej samooceny w oparciu o zasoby uczniów
 • Rozwoju dużej i małej motoryki – rozwijanie świadomości własnego ciała, kształtowanie kontroli posturalno-okoruchowej, doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, zmniejszenie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności
 • Integracji sensorycznej – wypracowanie prawidłowego odbioru i przetwarzania bodźców sensorycznych, radzenie sobie z przestymulowaniem
 • Samodzielności – zwiększenia umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, takich jak trening czystości, zajęcia kulinarne, zajęcia zwiększające zaradność życiową
 • Rozwijania indywidualnych uzdolnień i zainteresowań ucznia

Nasze cele są realizowane poprzez prowadzenie w szkole zajęć z zakresu:

 • Profilaktyki i terapii logopedycznej,
 • Diagnozy i terapii psychologicznej,
 • Terapii pedagogicznej,
 • Treningu Umiejętności Społecznych,
 • Diagnozy i terapii z zakresu integracji sensorycznej,
 • Rehabilitacji,
 • Terapii Ręki,
 • Muzykoterapii,
 • Dogoterapii,
 • Zajęć o charakterze terapeutycznym dla dzieci z ryzykiem dysleksji, z opóźnionym rozwojem mowy, z nieustaloną lateralizacją, z dyspraksją, dzieci leworęcznych, dzieci z zaburzeniami emocjonalnym,
 • WWR (Wczesnego Wspomagania Rozwoju),
 • Zajęć z zakresu programowania i robotyki,
 • Nauki i doskonalenia umiejętności pływania
 • Basen
 • Piłka nożna
 • Zajęcia Małego Chemika i Odkrywcy

Podczas zajęć edukacyjnych wykorzystujemy min.:

 • Metody stymulacji polisensorycznej w tym zajęcia z działania sensoplastyki
 • Elementy metody neurosensomotorycznej – terapia neurotaktylna i neurosensomotoryczna integracja odruchów
 • Metodę Knillów – Programy Aktywności-Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Zajęcia plastyczne i teatralno-ruchowe,
 • Wczesna nauka czytania metodą sylabową prof. J. Cieszyńskiej,
 • Treningu Umiejetności Społecznych
 • Elementy metody krakowskiej
 • Metoda Dobrego Startu
 • System PECS
 • Narzędzie MÓWIK