Warning: Undefined variable $class in /home/activita/domains/spuniterra.pl/public_html/wp-content/themes/mymotyw/header.php on line 44
class="page-template-default page page-id-1496 tribe-no-js elementor-default elementor-kit-1906">
Home » Terapia

Terapia

 

Terapia logopedyczna

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w formie grupowej. Zajęcia skoncentrowane są na:
• usprawnieniu motoryki narządów mowy
• korygowaniu wad wymowy
• poprawianiu jakości funkcji językowych, oddechowych, fonacyjnych
• rozbudowaniu zasobu słownictwa czynnego i biernego.
W diagnozie logopedycznej wykorzystujemy narzędzie KOLD, Afa-skala, kwestionariusz "Sprawdź jak mówię" E.Stecko, oraz "Całościowe badanie logopedyczne" D.E.Rozya.
W trakcie zajęć logopedycznych wykorzystujemy: elementy Metody Krakowskiej, metodę werbo-tonalną, Metodę Dobrego Startu, oraz metody aktywizujące.

Nasi logopedzi:
•Zuzanna Habura
•Monika Cicha
• Ewelina Wilniewicz

Terapia neurologopedyczna

Terapia neurologopedyczna ukierunkowana jest na likwidowanie zaburzeń komunikacyjnych spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.
Do uszkodzeń mózgu dochodzi wskutek chorób neurologicznych, urazów czaszkowo-mózgowych, udarów niedokrwiennych lub krwotocznych mózgu, pojawienia się guzów i po operacjach ich usunięcia.
Wskazania: afazja, dyzartria, alalia, mózgowe porażenie dziecięce, wady wrodzone centralnego układu nerwowego, wady genetyczne, niepełnosprawność sprzężona, uszkodzenia mózgu, choroby neurologiczne, autyzm.

Terapię neurologopedyczną w szkole prowadzi:
• Monika Cicha, która podczas terapii wykorzystuje integrację odruchów ustno-twarzowych, masaże logopedyczne oraz kinesiotaping logopedyczny.

Nauka komunikacji AAC

Decyzję o wprowadzeniu komunikacji wspomagającej podejmujemy po wnikliwej diagnozie kompetencji i zasobów ucznia. Dzięki ocenie zasobów dziecka wspólnie z rodzicami wybieramy metodę i dostosowujemy narzędzie do rozwijania komunikacji. Wierzymy, że każde dziecko jest gotowe do komunikacji, my odkrywamy adekwatny do jego możliwości kod komunikacyjny.
Trening komunikacji traktujemy jako proces i zawsze zaczynamy od nauki umiejętności bazowych, niezbędnych do późniejszego wprowadzania kodu językowego.
I etap komunikacji niewerbalnej: praca nad wspólnym polem uwagi, intencją i inicjatywą komunikacyjną, nauka odnajdywania i kierowania komunikatu do partnera komunikacyjnego, kontakt wzrokowy
II etap wprowadzania systemu językowego opartego na: obrazie, geście lub słowie.
III etap rozwijania komunikacji

Naszymi trenerami od wprowadzania komunikacji AAC są:
• Monika Cicha - specjalista od wprowadzania komunikacji obrazkowej PECS, MAKATON i MÓWIK. Mistrzyni rozbudzania intencji komunikacyjnej u dzieci
• Karolina Zataczyc-specjalista od komunikacji PECS i Mówik, miłośniczka tworzenia zindywidualizowanych książek komunikacyjnych dla naszych uczniów
• Ewelina Wilniewicz- specjalista od diagnozy i oceny kompetencji komunikacyjnych uczniów, trener wprowadzania komunikacji AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością.

Specjaliści od wprowadzania PECS:
•Zuzanna Habura
•Daria Szykowna
•Halszka Janowicz
•Ewa Wojtanowska
•Paulina Wójciak
•Weronika Milczarek
•Rafał Wawrzyniak


Terapia integracji sensorycznej

Terapia sensoryczna w naszej szkole traktowana jest jako metoda wspierająca proces uczenia się. Terapia SI wpływa na zachowanie dzieci, rozwój motoryczny, sensomotoryczny i percepcyjny. Poprawia koncentrację uwagi, usprawnia proces nabywania kompetencji językowych, naukę czytania i pisania. Doskonale wiemy, że nauka szkolna jest funkcją wszystkich czynności układu nerwowego i całościowego działania mózgu. Celem oddziaływań terapeutycznych jest porządkowanie informacji sensorycznych w sposób umożliwiający ich celowe wykorzystanie.
Zastosowanie odpowiednich testów, pogłębionego wywiadu z rodzicami ucznia i obserwacja dziecka pozwala nam trafnie odkryć deficyty ucznia i ułożyć stymulujący jego rozwój program zajęć.

Naszą terapeutką integracji sensorycznej jest
•Magdalena Thiel- fizjoterapeuta, terapeuta, oligofrenopedagog. Terapeuta wykorzystujący w swojej pracy terapię neurotaktyną, kinesiotaping pediatryczny, integrację odruchów przetrwałych, terapię integracji bilateralnej.


Kwalifikacje do prowadzenia zajęć i diagnozy integracji sensorycznej posiadają także:
•Aleksandra Pajor,
•Iga Romana Radek.

Terapia neurotaktylna

Terapia Taktylna jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie MNRI® dr S. Masgutovej. Neurosensoryczna terapia taktylna
Neurosensoryczna terapia taktylna proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, które pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia.
Nasi terapeuci:
•Magdalena Thiel
•Aleksandra Pajor
•Karolina Korytowska
•Ewelina Wilniewicz

Integracja bilateralna

Integracja bilateralna terapia skoncentrowana na usprawnianiu koordynacji i współpracy obu stron ciała w ruchu. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów drugiej oraz zdolność koordynacji obu części podczas wykonywania wielu sekwencji ruchu. Celem jest, w zależności od potrzeb, stymulowanie lub hamowanie układu motorycznego i sensorycznego.
Czynności wymagające integracji bilateralnej to np. cięcie nożyczkami, kopanie piłki, szycie. Dzieci z problemami dwustronnej integracji często nie wykorzystują w pełni swoich możliwości; nie mają wykształconej dominacji ręki, mają problem z ruchami dwustronnymi, przekraczaniem linii środka, odróżnieniem strony prawej i lewej, koordynacją ruchową, wykazuję niezborność ruchowa, niemożność wykonywania niezależnych czy naprzemiennych ruchów. Trudności z integracją bilateralną mogą potęgować takie problemy jak: nierozumienie instrukcji, problemy z czytaniem, pisaniem czy mówieniem.
Program integracji bilateralnej składa się z wielu ćwiczeń ruchowych, wykonywanych przez pacjenta systematycznie i codziennie w domu. Program opracowano, jako sekwencje kolejnych układów ćwiczeń, które powinny być wykonywane w określonej kolejności z uwzględnieniem postępów dziecka, aby maksymalnie wspierać jego rozwój i zdolności edukacyjne. Program terapii układa terapeuta po uprzednim przeprowadzeniu diagnozy i wywiadu. Indywidualnie dobrane ćwiczenia wykonywane są przez 4-6 tygodni po czym następuje rediagnoza, monitorowanie postępów pacjenta i dobranie ćwiczeń w oparciu o kolejne etapy rozwoju. Program jest pomocny dla szerokiego spektrum zaburzeń, bez względu na ich stopień, każdy może osiągnąć pewną poprawę.
Dzięki integracji bilateralnej poprawia się:
świadomość ciała, schemat ciała
równowaga statyczna i dynamiczna
kontrola postawy
współpraca między półkulami mózgu
współpraca ciała w obrębie góra – dół, prawo – lewo, przód – tył
poczucie kierunku
pamięć sekwencyjna i planowanie ruchu
automatyzacja ruchów
daje możliwość wielozadaniowości
działanie funkcji fizycznych, umiejętności poznawczych, percepcji, uwagi i pamięci
pewność siebie, poczucie własnej wartości i motywacji.

W swojej pracy integrację bilateralną wykorzystują:
•Iga Romana Radek
•Aleksandra Pajor
•Magdalena Thiel

<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/activita/domains/spuniterra.pl/public_html/wp-content/themes/mymotyw/page-terapia-zajecia.php</b> on line <b>59</b><br />

Terapia ręki i zintegrowany trening pisania

Terapia ręki prowadzona w naszej szkole jest zgodna z neurofizjologicznym kierunkiem rozwoju dziecka, który zakłada, że nasze ręce powiązane są z tułowiem i zależą od tego co dzieje się w centralnej części naszego ciała. Terapią ręki objęte są w szkole dzieci, które wykazują trudności z kontrolą głowy, stabilizacją obręczy barkowej, a ich stabilizacją centralną i nieprawidłowym ustawieniem miednicy.
Nasi terapeuci:
•Magdalena Thiel
•Ewelina Wilniewicz
•Klaudia Saazer
•Karolina Korytowska
•Weronika Milczarek
•Anna Nowicka
•Rafał Wawrzyniak
•Agnieszka Kassner
•Karolina Andrzejewska
•Daria Szykowna
•Halszka Janowicz


BIOFEEDBACK

EEG Biofeedback jest formą neurorehabilitacji poprawiającą funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego poprzez modyfikację czynności bioelektrycznej mózgu. Wykorzystuje efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego (ang. biofeedback) do modyfikacji fal mózgowych.
Ta nieinwazyjna metoda terapeutyczna zakłada, iż aktywność bioelektryczna mózgu odzwierciedla stan psychofizjologiczny oraz że można samodzielnie modyfikować fale mózgowe i kontrolować je.
Na podstawie diagnostyki QEEG oraz indywidualnie dobranego protokołu treningowego dąży się do poprawy funkcjonowania mózgu. Pacjent ma podłączone do głowy elektrody przekazujące sygnał z mózgu do komputera terapeuty. Rejestrowane na bieżąco fale mózgowe widoczne są jednocześnie na monitorze pacjenta i terapeuty. Pacjent widzi je jako grę audiowizualną, np. jedzie samochodem. Kieruje nim za pomocą siły woli, myśli, fal mózgowych. Wygrywa, gdy potrafi zwiększyć aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości. Kiedy uaktywniają się fale niepożądane, przegrywa.
Nasza terapeutka:
•Alina Skrocka

Trening umiejętności społecznych TUS (SST)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS SST) to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej (od 4 do 6 osób), czasem w diadzie lub podczas zajęć indywidualnych. Dzieci pod opieką psychologa lub pedagoga z certyfikatem trenera TUS SST, uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje (zarówno swoje, jak i innych osób), odczytywać gesty i mowę ciała itp. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.
Zajęcia TUS skierowane są do dzieci:
– mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych
– z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju (Zespół Aspergera, Autyzm) lub z podejrzeniem występowania zaburzeń rozwojowych
– z diagnozą ADHD
– agresywnych
– nieśmiałych, wycofanych społecznie
– mających trudności z przestrzeganiem norm społecznych
– z trudnościami z adaptacją do nowych sytuacji.

Nasi trenerzy TUS SST
•Anna Nowicka
•Karolina Korytowska
•Karolina Zataczyc
•Kinga Ziółkowska
•Rafał Wawrzyniak
•Klaudia Saazer
•Izabela Dybska
•Agnieszka Litwinowicz
•Weronika Milczarek
•Ewa Wojtanowska
•Halszka Janowicz
•Ewa Wiese
•Paulina Wójciak


Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych

Terapia rozwijająca kompetencje emocjonalno-społeczne jest prowadzona przez psychologów w klasach i oddziałach zerówkowych w formie grupowej. Jej celem jest rozwijanie osobowości uczniów, budowanie wiary we własne siły i poczucia własnej wartości. Podczas zajęć uczniowie ujawniają własne emocje, które towarzyszą im podczas różnych sytuacji oraz uczą się samodzielnie rozwiązywać problemy. Ważnym celem tych zajęć jest również rozwijanie u uczniów asertywności, tolerancji i umiejętności wyrażania swojego zdania oraz konstruktywnej krytyki. Podczas tych zajęć doskonalimy u naszych uczniów kompetencje miękkie, którą stanowią bazę w funkcjonowaniu społecznym.

Nasi psycholodzy:
•Aleksandra Pawlińska-Maćkowiak
•Ewa Bartosik
•Katarzyna Jakubowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrówawcze

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mają na celu uzupełnianie i wyrównywanie zaległości w wiadomościach ogólnych bądź z konkretnych przedmiotów, które powstały na skutek słabszych możliwości intelektualnych albo dłuższej nieobecności ucznia w szkole. Z założenia, pomoc dydaktyczno-wyrównawcza ma pomóc uczniowi „nadrobić” zaległości na tyle, by mógł on osiągnąć postęp w opanowaniu pewnych treści edukacyjnych.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wzbogacone są pracą nad motywacją uczniów, umiejętnością radzenia sobie z własnymi emocjami, wykorzystywaniem niekonwencjonalnych metod uczenia się i nauczania.

Nasi terapeuci:
•Agnieszka Kassner
•Daria Szykowna
•Klaudia Saazer
•Karolina Korytowska
•Karolina Zataczyc
•Iga Romana Radek

Nauka czytania

W edukacji wczesnoszkolnej duży nacisk kładziony jest na naukę czytania i pisania. Każde dziecko kończące 3 klasę powinno posiadać te podstawowe umiejętności, dzięki którym będzie gotowy zdobywać samodzielnie wiedzę na kolejnych etapach edukacji. Okazuje się, że dzieci mają ogromne problemy z koncentracją uwagi, z pamięcią i analizą i syntezą słuchową, wykazują zaburzenia dyslektyczne, które utrudniają im naukę czytania. W szkole podczas zajęć nauki czytania stosujemy różnorodne metody, indywidualnie dobrane do potrzeb i możliwości ucznia, które stanowią alternatywę do nauki czytania po literce.

Wykorzystujemy: Metodę Dobrego Startu, Odmienną naukę czytania Ireny Majchrzak, metodę czytania globalnego Glenn'a Domana, Metodę Symultaniczno-Sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej. Naukę czytania wspieramy treningiem słuchowym i ćwiczeniami doskonalącymi słuch fonemowy.

Nasi terapeuci:
•Agnieszka Kassner
•Ewelina Wilniewicz
•Monika Cicha
•Daria Szykowna
•Zuzanna Habura

<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/activita/domains/spuniterra.pl/public_html/wp-content/themes/mymotyw/page-terapia-zajecia.php</b> on line <b>59</b><br />

Sensoplastyka

Terapia koncentruje się na wspieraniu rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym.
Materiały sensoryczne na zajęciach Sensoplastyka® opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu w 100% bezpiecznych produktów spożywczych. Sensoplastyka® wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Zajęcia sensoplastyki kochają uczniowie jak i terapeuci! Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko!

Nasi certyfikowani trenerzy:
•Karolina Korytowska
•Ewelina Wilniewicz


Terapia psychologiczna

<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/activita/domains/spuniterra.pl/public_html/wp-content/themes/mymotyw/page-terapia-zajecia.php</b> on line <b>59</b><br />

Muzykoterapia

Muzykoterapia Integralna należy do grupy terapii holistycznych, ukierunkowanych na rozwój poprzez doświadczenie. Łączy ona naturalne dźwięki z pracą z ciałem na poziomie wielu zmysłów, ruch kreatywny i rozwijający oraz sztukę ekspresyjną. Praca z ciałem jest tu punktem wyjścia do dalszej pracy muzykoterapeutycznej, w szczególności w pracy z dziećmi z wyzwaniami w rozwoju, dlatego zajęcia muzykoterapeutyczne zaczynają się od masażu sensorycznego, neurotaktylnego (przy dźwiękach muzyki etnicznej lub tworzonej przez własny głos). Niezwykle korzystne okazało się połączenie kilku sztuk artystycznych ze sobą: muzyki, ruchu/tańca oraz plastyki.
W trakcie muzykoterapii nie uczy się gry na instrumentach. Ideą jest wielosensoryczne doświadczanie i odkrywanie brzmienia, wibracji, nowych struktur oraz ciała i przestrzeni. Uczestnik terapii intuicyjnie lub/i poprzez naśladownictwo zaczyna grać na instrumentach, śpiewać, tańczyć, malować. Powoli muzyka i inne sztuki stają się niewerbalnym środkiem komunikacji ze sobą samym jak również z innymi uczestnikami terapii.
Nasi muzykoterapeuci:
•Jan Jaworski- skrzypce
•Michał Wojtczuk- gitara

<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/activita/domains/spuniterra.pl/public_html/wp-content/themes/mymotyw/page-terapia-zajecia.php</b> on line <b>59</b><br />

Dogoterapia

Dogoterapia to metoda aktywizowania osób poprzez udział odpowiednio przygotowanego psa w celu wspomagania procesu przywracania im pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej
i psychicznej oraz opanowanie umiejętności zapewniających im aktywne funkcjonowanie w codziennym życiu społecznym. Dogoterapia, jest formą wspomagającą rehabilitację, psychoterapię oraz edukację. Jak wszystkie nazwy wskazują, bez względu na ich etymologię, filarem tego rodzaju terapii kontaktowej jest pies. Wyselekcjonowany, sprawdzony i odpowiednio wyszkolony czworonóg razem ze swoim przewodnikiem stanowią zespół terapeutyczny.
Dogoterapia odnajduje zastosowanie z pełnym powodzeniem we współpracy z osobami niepełnoprawnymi umysłowo i/lub fizycznie, chorymi oraz z ludźmi zdrowymi niezależnie od wieku. Dogoterapia to emocjonalny kontakt, specyficzna więź pomiędzy podopiecznym i psim terapeutą. Więź, która staje się motywatorem działań, daje poczucie bezwarunkowej akceptacji i sympatii.
Zajęcia dogoterapii w szkole prowadzi firma Kynolandia Danuta Niemyt i Violetta Galas.

Zajęcia

Grupa Uniterra

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

SP UNITERRA

ul. Łozowa 77

61-448 Poznań

tel.: 723 895 743

e-mail: sekretariat@spuniterra.pl

www.spuniterra.pl

image