Warning: Undefined variable $class in /home/activita/domains/spuniterra.pl/public_html/wp-content/themes/mymotyw/header.php on line 44
class="page-template page-template-szablon-prosta-podstrona-rodzic page-template-szablon-prosta-podstrona-rodzic-php page page-id-1869 tribe-no-js elementor-default elementor-kit-1906">
Home » Regulamin Rady Rodziców
image

O nas

Szkoła Podstawowa Uni-Terra jest nowoczesną Szkołą integracyjną o uprawnieniach Szkoły publicznej realizującą edukację włączającą. Jesteśmy Szkołą przyjazną sensorycznie dzieciom. W szkole mamy specjalnie przygotowane pokoje wyciszenia, relaksacji, kąciki czytelnicze rozwijające zainteresowania. Rodzic jest naszym partnerem i ma wpływ na proces edukacyjno-terapeutyczny swojego dziecka.

Regulamin

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Uni-Terra

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Uni-Terra
 2. Statucie – należy przez to rozumieć statut szkoły,
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,
 4. Radzie – należy przez to rozumieć radę rodziców szkoły,
 5. Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów danej klasy,
 6. Zebraniu Klasowym – należy przez to rozumieć zebranie rodziców uczniów danej klasy,
 7. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez  to rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika rady rodziców szkoły,
 8. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium rady rodziców szkoły,
 9. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć komisję rewizyjną rady rodziców szkoły,
 10. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły,
 11. Nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego.

 

Rozdział II

Cele i zadania Rady

§2

 1. Podstawowym celem Rady, jako organu Szkoły, jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły, poprzez podejmowanie działań wynikających z przepisów oświatowych, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli i innych organów Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.
 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  a) pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
  b) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
  c) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu,
  d) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
  e) wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
  f) organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości pracy.

Rozdział III

Struktura i zasady wyboru Rady oraz jej organów wewnętrznych

§3

 1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców Szkoły jest Zebranie Klasowe.
 2. W przypadku rezygnacji ogółu rodziców z przeprowadzenia oddzielnych Zebrań Klasowych na rzecz ogólnego zebrania rodziców, decyzje podejmuje Zebranie Ogółu Rodziców.
 3. Zebranie Klasowe wybiera spośród siebie, w wyborach tajnych lub jawnych, z nieograniczonej liczby kandydatów Radę Klasową, składającą się z co najmniej 3 osób. O sposobie przeprowadzenia wyborów decydują rodzice uczestniczący w Zebraniu Klasowym w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 4. Zebranie Klasowe, podczas którego dokonuje się wyboru Rady Klasowej, prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako Przewodniczący Zebrania Klasowego.
 5. Kandydatów do Rady Klasowej zgłaszają rodzice uczestniczący w Zebraniu Klasowym. Do zgłoszenia kandydatury osoby nieobecnej na Zebraniu Klasowym należy dołączyć jej pisemną zgodę.
 6. Dla przeprowadzenia wyborów tajnych Zebranie Klasowe wybiera, co najmniej dwuosobową Komisję Skrutacyjną, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Klasowej. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, oblicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, sporządza protokół z przebiegu głosowania i ogłasza wyniki wyborów.
 7. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeśli na liście do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków Rady Klasowej przewidzianych do wybrania.
 8. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zebranie Klasowe zwykłą większością głosów.
 9. Zebranie Klasowe wskazuje od 1 do 3 przedstawicieli Rady Klasowej wchodzących w skład Rady.
 10. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego Zebrania Klasowego w przypadku rezygnacji z członkostwa w Radzie lub na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów klasy, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.
 11. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 2 – 8.

§4

 1. Na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym Rada wybiera w głosowaniu jawnym Prezydium oraz Komisję Rewizyjną.
 2. W skład Prezydium wchodzą:
  a) Przewodniczący
  b) Wiceprzewodniczący
  c) Sekretarz
  d) Skarbnik
  e) dwóch Członków.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
  a) Przewodniczący
  b) Sekretarz
  c) jeden Członek

§5

 1. Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne, zgodnie z ich kompetencjami.
 2. Zebrania zwyczajne Rady odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek ¼ członków Rady
  oraz na wniosek Dyrektora, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy Przewodniczący nie później niż do końca września każdego roku.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób określony przez każdego członka Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej na dzień przed terminem zebrania drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 5. Tryb zwoływania zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych określają te organy.
 6. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ składu tych organów.
 7. Zebrania Rady są protokołowane. Rady Klasowe decydują samodzielnie o formie dokumentowania swoich decyzji.
 8. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

 

Rozdział IV

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych 

§6

 1. Kompetencje Rady określają zapisy ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
 2. Rada jest organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
 3. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
  a) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  b) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły,
  c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  d) opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie, fundację lub inną organizację, np. harcerską,
  e) współpraca z instytucjami takimi jak: Wyższa Szkoła Uni-Terra, Przedszkole Integracyjno – Terapeutyczne Miś, Fundacja Miś, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uniterra
  f) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich  o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego,
  g) występowanie z opinią o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju lub jego elementów oraz udział w określeniu wzoru tego stroju,
  h) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora i nauczycieli,
  i) opiniowanie kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkoły,
  j) uchwalanie corocznego preliminarza Rady i jego zmian,
  k) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,
  l) uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły.

§7

 1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami,
  z wyłączeniem spraw wymienionych w § 6 ust. 3 pkt. 2, 5 – 12.
 2. Do podstawowych zadań Prezydium należy:
  a) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
  b) realizacja preliminarza Rady,
  c) wykonywanie uchwał Rady,
  d) koordynowanie prac Rad Klasowych,
  e) nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę,
  f) zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady.
 3. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.
 4. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj Członkowie Prezydium: jednym z podpisów musi być podpis Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza lub Skarbnika.

§8

 1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
 2.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
  b) przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
  c) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
  d) wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.
 3. Komisja Rewizyjna może działać poprzez zespoły kontrolne, w składzie co najmniej trzech osób, powoływanych na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 4. Członkowie zespołu kontrolnego mają prawo żądania od Członków Prezydium i osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są obowiązani udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
 5. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza protokół, z którym zapoznaje Prezydium. Protokół przed przedstawieniem go Radzie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną.
 6. W przypadku rażących uchybień w działalności Prezydium, Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.

§9

 1. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 2. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków członków Prezydium, na wniosek Przewodniczącego, określa uchwała Prezydium.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

§10

 1. Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 2. Protokół, zatwierdzony przez Radę na jej najbliższym zebraniu, podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
 3. Uchwały Rady, Komisji Rewizyjnej i Prezydium podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
 4. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział V

Organizacja pracy i zadań Rad Klasowych 

§11

 1. Rada Klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora i innych organów Szkoły.
 2. Do zadań Rady Klasowej należy w szczególności:
  a) realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium w danej klasie,
  b) prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora i nauczycieli,
  c) występowanie z wnioskami do Rady, w tym dotyczącymi organizacji pracy Szkoły oraz oceny pracy nauczycieli i Dyrektora oraz opiniowanie projektów uchwał Rady,
  d) informowanie rodziców uczniów klasy o działaniach Rady i Prezydium, a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej,
  e) zwoływanie Zebrania, w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy lub ¼ liczby rodziców uczniów klasy, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców,
  f) składanie raz do roku sprawozdania ze swojej działalności przed rodzicami uczniów klasy.
 3. Pracami Rady Klasowej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony Członek Rady Klasowej.

 

Rozdział VI

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

§12

 1. Źródłem funduszy Rady są:
  a) dobrowolne składki rodziców Szkoły, darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych,
  b) dotacje,
  c) dochody z innych źródeł.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie na udzielanie Szkole pomocy materialnej                 w zakresie realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki i opieki nad uczniami.
 3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
  a) Dyrektor
  b) Rada Pedagogiczna
  c) Wychowawcy klas
  d) Rady Klasowe
  e) Rada Szkoły
  f) Samorząd Uczniowski. 

§13

 1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.
 2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.
 3. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.

§14

Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (DZ. U. z 2016 r. poz. 1047, 2255, z 2017 r. poz. 61, 245, 791,1089).

§15

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział VII

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

§16

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia, po zasięgnięciu opinii Rad Klasowych. 

§17

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r.

§18

Rada posługuje się pieczątką podłużną o treści Rada Rodziców

 

 

 

 

 

 

 

Grupa Uniterra

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

SP UNITERRA

ul. Łozowa 77

61-448 Poznań

tel.: 723 895 743

e-mail: sekretariat@spuniterra.pl

www.spuniterra.pl

image