Warning: Undefined variable $class in /home/activita/domains/spuniterra.pl/public_html/wp-content/themes/mymotyw/header.php on line 44
class="page-template-default page page-id-2234 page-child parent-pageid-8 tribe-no-js elementor-default elementor-kit-1906 elementor-page elementor-page-2234">
Home » O szkole » Program profilaktyczno-wychowawczy 2020/2021
image

O nas

Szkoła Podstawowa Uni-Terra jest nowoczesną Szkołą integracyjną o uprawnieniach Szkoły publicznej realizującą edukację włączającą. Jesteśmy Szkołą przyjazną sensorycznie dzieciom. W szkole mamy specjalnie przygotowane pokoje wyciszenia, relaksacji, kąciki czytelnicze rozwijające zainteresowania. Rodzic jest naszym partnerem i ma wpływ na proces edukacyjno-terapeutyczny swojego dziecka.

Program profilaktyczno-wychowawczy 2020/2021

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Szkoły Podstawowej Uni-Terra w Poznaniu na rok szkolny 2020/2021

 

Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej Uni-Terra opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze Statutem szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym
w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa.
Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany
i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.
 
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.
 
Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb
i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:
·         wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),
·         wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
·         wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),
·         innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).
Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.
Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:
·         powszechną znajomość założeń programu –przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
·         zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
·         respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców),
·         współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
·         współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
·         inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).
 
 
I. Misja szkoły
Nadrzędnym celem naszej szkoły jest to, aby każde dziecko, w tym również to ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, otrzymało diagnozę indywidualnych potrzeb
i możliwości oraz gwarancję ich zaspokojenia, a także aby każdy rodzic był traktowany jak partner, został wysłuchany i włączony do współdziałania na rzecz dziecka.
Dzięki temu podejściu nasza szkoła daje wspólną przestrzeń zarówno dla dzieci w normie rozwojowej a także dzieci z niepełnosprawnością, zaburzenia ze spektrum autyzmu
i specyficznymi trudnościami szkolnymi.
Nasze główne cele to umożliwienie dzieciom rozwoju w sferach:
·         Poznawczej – czyli rozwijania umiejętności związanych z spostrzeganiem, pamięcią, koncentracją uwagi, zdolnościami uczenia się, a także kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
·         Komunikacji – zarówno werbalnej, niewerbalnej jak i z wykorzystaniem metod wspierających i zastępujących komunikację (PECS, MÓWIK)
·         Umiejętności społecznych – rozwijanie zdolności do nawiązywania, podtrzymywania i zakończania relacji społecznych, wspólnej zabawy, spontanicznej aktywności z rówieśnikami
·         Emocjonalnej – kształtowanie umiejętności radzenia sobie z frustracją i złością, zwiększanie kontroli emocjonalnej, budowanie zdrowej samooceny w oparciu o zasoby uczniów
·         Rozwoju dużej i małej motoryki – rozwijanie świadomości własnego ciała, kształtowanie kontroli posturalno-okoruchowej, doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, zmniejszenie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności
·         Integracji sensorycznej – wypracowanie prawidłowego odbioru i przetwarzania bodźców sensorycznych, radzenie sobie z przestymulowaniem
·         Samodzielności – zwiększenia umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, takich jak trening czystości, zajęcia kulinarne, zajęcia zwiększające zaradność życiową
·         Rozwijania indywidualnych uzdolnień i zainteresowań ucznia
 
Nasze cele są realizowane poprzez prowadzenie w szkole zajęć z zakresu:
·         Profilaktyki i terapii logopedycznej,
·         Diagnozy i terapii psychologicznej,
·         Terapii pedagogicznej,
·         Treningu Umiejętności Społecznych,
·         Diagnozy i terapii z zakresu integracji sensorycznej,
·         Rehabilitacji,
·         Terapii Ręki,
·         Muzykoterapii,
·         Dogoterapii,
·         Treningu Rozwijania Komunikacji AAC
·         Zajęć o charakterze terapeutycznym dla dzieci z ryzykiem dysleksji, z opóźnionym rozwojem mowy, z nieustaloną lateralizacją, z dyspraksją, dzieci leworęcznych, dzieci z zaburzeniami emocjonalnym,
·         WWR (Wczesnego Wspomagania Rozwoju),
·         Zajęć z zakresu programowania i robotyki,
·         Nauki i doskonalenia umiejętności pływania.
W naszej szkole funkcjonują:
·         Klasy integracyjne dla dzieci w normie intelektualnej, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania, niepełnosprawnościami ruchową, specyficznymi trudnościami edukacyjnymi
·         Klasy specjalne
·         Oddziały zerówkowe integracyjne i specjalne
 
II. Sylwetka absolwenta
 
Dążeniem szkoły Podstawowej Uni-Terra w Poznaniu jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:
·           kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
·           zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
·           szanuje siebie i innych,
·           jest odpowiedzialny,
·           zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
·           zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
·           jest tolerancyjny,
·           korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
·           jest ambitny,
·           jest kreatywny,
·           jest odważny,
·           jest samodzielny,
·           posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
·           szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
·           jest odporny na niepowodzenia,
·           integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,
·           akceptuje dzieci z deficytami rozwojowymi, szanuje i traktuje jako partnera dla swoich działań
III. Cele ogólne
Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
·         fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
·         psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
·         społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
·         aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
 
W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:
·         wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
·         przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
·         wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
·         rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
·         rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci: komunikacyjnych, współpracy w grupie, negocjonowania, wyrażania swoich potrzeb i trudności, rozbudzenie wrażliwości na potrzeby innych
·         budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
·         troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.
 
Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:
·         współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
·         kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
·         współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
·         wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
·         kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków
i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
·         doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
·         wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
·         kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
·         przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej
i światowej,
·         wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu  modelowania postaw prozdrowotnych i prospołecznych i integracyjnych
·         Odwoływanie się do wzorców osobowych i autorytetów.
Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli
i wychowawców.
Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:
·         poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń rozwojowych
·         doskonalenie umiejętności rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców
i uczniów w zakresie prawidłowego korzystania z nowoczesnych technologii.
·         rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
·         kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
·         kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
·         prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy, wykrywania zaburzeń i zachowań ryzykownych
·         stosowanie elementów metody treningu umiejętności społecznych
·         doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
·         zapoznanie uczniów (zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi) do udzielania pomocy przedmedycznej
 
Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacjach trudnych, bezpiecznego zachowania na drodze i w środkach transportu
Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:
·         udostępnienie informacji o pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków ich rodziców lub opiekunów w przypadku wykrycia zaburzeń rozwojowych u dzieci, wystąpienia zachowań trudnych i ryzykownych
·         informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów
o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz
o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach wycieczek rekreacyjnych, obozów i organizowanych aktywności
 
Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
Działalność profilaktyczna obejmuje:
  • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia
  • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 
Działania te obejmują w szczególności:
  • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,
  • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
  • reagowanie na symptomy świadczące o podejmowaniu zachowań ryzykownych przez uczniów
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
  • włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.
 
 
Zadania profilaktyczne programu to:
·           zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
·           znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
·           promowanie zdrowego stylu życia,
·           kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
·           rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
·           kształtowanie umiejętności prawidłowego korzystania z nowych technologii oraz nabycie i poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń w sieci.
·           eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
·           wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
·           uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.
·           Wskazywanie i rozwijanie prawidłowych relacji społecznych.
 
 
 
IV. Struktura oddziaływań wychowawczych
1.      Dyrektor szkoły:
·      stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
·      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
·      inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
·      stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
·      współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym
i Radą Rodziców
·      czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
·      nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
·      nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 
2.      Rada pedagogiczna:
·      uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
·      opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznegoi uchwala go
w porozumieniu z Radą Rodziców,
·      uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
·      uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 
3.      Nauczyciele:
·      współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
·      reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
·      prawidłowo reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego  
i zachowań ryzykownych.
·      przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacji wypadków i zdarzeń medycznych
·      wspierają uczniów  w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
·      kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
·      rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach
w nauce na swoich zajęciach,
·      wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,
 
4.      Wychowawcy klas:
·         diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
·         rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
·         na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych
w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
·      przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
·      zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym
i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
·      są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
·      oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
·      współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
·      wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
·      rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
·      dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
·      podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
·      współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
·      podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych
·      wspiera zainteresowania i rozwój osobowy ucznia
 
5.      Zespół wychowawców:
·      analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
·      ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
·      przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
·      inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.
 
6.      Pedagog szkolny/psycholog:
·      diagnozuje środowisko wychowawcze,
·      zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
·      współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
·      zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
·       współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
·      współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 
 
7.      Rodzice:
·      współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
·      uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
·      uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
·      zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
·      współpracują:
ü  z wychowawcą klasy
ü  z innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
ü  psychologiem
ü  pedagogiem
ü  i z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi
·      dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
·      rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 
V. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2020/2021
 
 
 
 
 
28.08.2020  Zebranie organizacyjne z Rodzicami
01.09. 2020 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021- godzina 11.00
19.09. 2020 (sobota)  Rajd Rowerowy
30.09. 2020 Dzień Chłopaka
01.10. 2020 Międzynarodowy Dzień Muzyki- obchody ogólnoszkolne
14.10. 2020 Dzień Edukacji Narodowej
23.10. 2020 Pasowanie na Ucznia klasy I – godzina 15.00
01.11. 2020 Wszystkich Świętych
05.11. 2020  Dzień Postaci z Bajek- bal przebierańców
11.11. 2020 Narodowe Święto Niepodległości- Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
25.11. 2020 Dzień Pluszowego Misia
06.12. 2020 Mikołajki
14.12. 2020 Dzień Małpy
22.12. 2020 Przedstawienie Świąteczne i Wigilie Klasowe
23.12.-03.01. 2021 Zimowa Przerwa Świąteczna
06.01.2021 Święto Trzech Króli
22.01.2021 – Uroczystość Dnia Babci i Dziadka
05.02. 2021 Dzień Nutelli
12.02.2021 Bal Walentynkowy- bal przebierańców
15-28.02.2021 Ferie Zimowe
08.03. 2021 Dzień Kobiet
16.03. 2021 Dzień Pandy
01-06.04. 2021 Wiosenna Przerwa Świąteczna
02.04. 2021 Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie
11.04.2021 Dzień Radia
01-03.05.2021- Przerwa Majowa
21.05. 2021 Dzień Kosmosu
26.05. 2021 Dzień Matki
01.06.2021 Dzień Dziecka
03.06.2021 Boże Ciało
04.06.2021 Godziny dyrektorskie dzień wolny od zajęć edukacyjnych
15.06.2021 Dzień Wiatru
23.06. 2021 Dzień Ojca
25.06. 2021 Zakończenie roku szkolnego
 
VI. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2020/2021
OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO
1.      Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
2.      Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.
3.      Prowadzenie zajęć metodą projektów w klasach i oddziałach integracyjnych
OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:
1.      Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. 
2.      Kształtowanie umiejętności świadomego gospodarowania czasem wolnym
3.      Prowadzenie zajęć z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej i właściwego zachowania się na drodze
4.      Rozwijanie samodzielności dzieci poprzez treningi umiejętności społecznych w klasach
OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO
1.      Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
2.      Prowadzenie zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych
3.      Objęcie uczniów szkoły opieką pielęgniarki szkolnej i przeprowadzanie pomiarów kontrolnych dzieciom
4.      Prowadzenie profilaktyki w zakresie dietetyki i aktywnego trybu życia
OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO
1.      Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
2.      Rozwijanie umiejętności wskazywania swoich mocnych i słabych stron.
3.      Nauka umiejętności zastępowania agresji i wyrażania swoich emocji
4.      Stwarzanie i dbanie o przestrzeń do wyciszeń i relaksu dla uczniów (kącik , korytarz, sala)
OBSZAR ROZWOJU AKSJOLOGICZNEGO
1.      Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
2.      Kształtowanie prawidłowych postaw wykorzystujących poznane normy i wartości.
 
 
 
VII. Harmonogram działań
SFERA
Zadania
Forma realizacji
Osoby odpowiedzialne
Termin
INTELEKTUALNA
Rozpoznanie mocnych i słabych stron uczniów, przeprowadzenie diagnoz funkcjonalnych dzieci
WOPFU, SGE-5, SFP, SGE-6, KPI, Karty kompetencji Kluczowych uczniów
nauczyciele,wychowawcy, terapeuci
Wrzesień 2020
Rozwijanie zainteresowańi zdolności uczniów
Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta,przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły, utworzenie Szkoły Talentów w szkole Uni-Terra   Przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy
nauczyciele, rodzice                    dyrektor
zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie     Zgodnie z terminami obserwacji lekcji ustalonym w planie nadzoru pedagogicznego do
 
 
 
 
Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów 
Wprowadzenie oceniania kształtującego, oceny koleżeńskiej (proszę, dziękuję, przepraszam, chciałbym)
wychowawcy 
Cały rok szkolny  
Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy i gospodarowania czasem podczas przerw
Lekcje, warsztaty
psycholog, pedagog szkolny wychowawcy,
zgodnie z harmonogramem zajęć
Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych
świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu, organizacja Niepodległościowego Rajdu Rowerowego, Apel związany z odzyskaniem Niepodległości
osoby wskazane 
zgodnie z kalendarzem uroczystości i
Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu
wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze,
Osoby wskazane
Zgodnie z harmonogramem
Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję 
warsztaty  lekcje wychowawcze  lekcje akceptacji Kurs samoobrony dla nauczycieli
pedagog szkolny, psycholog wychowawcy klas  dyrektor    
Zgodnie z harmonogramem
Promowanie zdrowego stylu życia
Dzień Sportu, zajęcia o zdrowym stylu życia
nauczyciel  WF, wychowawcy klas
Zgodnie z harmonogramem
SPOŁECZNA
Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły, rodzicem dziecka uczęszczającego do Szkoły 
lekcje wychowawcze zebrania z rodzicamizasady w opisie na ścianach szkoły
Dyrektor , wychowawcy, nauczyciele
Cały rok
Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego
Udział w akcji sprzątanie świata.Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt, wycieczki krajoznawcze. 
wychowawcy, nauczyciele
Zgodnie z harmonogramem
 
 
 
 
Całoroczne monitorowanie frekwencji uczniów.
Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego
analiza frekwencji uczniów
systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z rodzicami,
sporządzanie comiesięcznych zestawień obecności
wychowawcy,       dyrektor
Zgodnie z harmonogramem
 
Rozwijanie wiedzy  i umiejętności  nt. prawidłowego korzystania ze współczesnych mediów
Szkolny dzień bezpiecznego internetu
Lekcje wychowawcze
Informatyka
Koordynator, wychowawcy, nauczyciele, psycholog, rodzice
Cały rokzgodnie z harmonogramem
EMOCJONALNA
Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości
warsztaty dla uczniów  lekcje wychowawcze
pedagog szkolny, psycholog  i inni specjaliści
 zgodnie z harmonogramem
Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły
zajęcia integracyjnew klasach
lekcje wychowawcze
pedagog szkolnypsycholog, wychowawcy     
zgodnie z terminami dla poszczególnych oddziałów
 
Doposażenie przestrzeni wyciszeń  i kącików czytelniczych
Organizacja przestrzeni
Dyrektor, rodzice
Cały rok
 
  
 
 
 
VIII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego
Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:
1)      obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
2)      analizę dokumentacji,
3)      przeprowadzanie ankiet wśród rodziców i nauczycieli,
4)      rozmowy z rodzicami,
5)      wymianę spostrzeżeń miedzy wychowawcami i nauczycielami
6)      ymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,analizy przypadków.
Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.
Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.
Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą pedagogiczną szkoły Podstawowej Uni-Terra w Poznaniu w dniu 09.09.2020 roku.
 

Grupa Uniterra

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

SP UNITERRA

ul. Łozowa 77

61-448 Poznań

tel.: 723 895 743

e-mail: sekretariat@spuniterra.pl

www.spuniterra.pl

image